Oferta

KAŻDY JĘZYK – KAŻDY TEMAT

 

Nasze biuro oferuje zarówno tłumaczenia pisemne, jak i  ustne, jednak tłumaczenia pisemne stanowią naszą podstawową działalność i są najczęściej zamawiane przez naszych Klientów.

Wykonujemy dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji

tłumaczenia pisemne:

poświadczone (potocznie przysięgłe) – są to tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, opatrzone jego podpisem i pieczęcią oraz klauzulą poświadczającą zgodność tłumaczenia z dokumentem źródłowym,  przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, jak i za granicą. Przykładami takich dokumentów są akty stanu cywilnego (akty urodzenia, ślubu, zgonu), świadectwa szkolne, pełnomocnictwa, dokumenty rejestracyjne pojazdów, itp.

zwykłe – są to tłumaczenia tekstów i dokumentów, które ze względu na swój charakter i przeznaczenie nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, np. korespondencji handlowej, projektów umów, folderów, katalogów firmowych, stron www, korespondencji prywatnej, CV itp.

specjalistyczne (mogą to być zarówno tłumaczenia poświadczone, jak i zwykłe) – są to tłumaczenia wymagające specjalistycznej wiedzy branżowej i zawierające słownictwo typowe dla danej dziedziny, np. tłumaczenia tekstów prawnych, medycznych, technicznych, informatycznych itp.


tłumaczenia ustne:

 • tłumaczenia konsekutywne (inaczej następcze) – tłumacz jednorazowo przekłada dłuższe fragmenty wypowiedzi mówcy, np. podczas spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji itp.
 • tłumaczenia szeptane – tłumacz znajduje się przy odbiorcy i ściszonym głosem przekłada wypowiedź mówcy
 • tłumaczenia przysięgłe – np. przy podpisywaniu umowy, aktu notarialnego itp.
 • tłumaczenia a vista – polega na bieżącym, ustnym tłumaczeniu tekstu pisanego, zazwyczaj bez wcześniejszego przygotowania

Wykonujemy je w kraju i za granicą, w urzędach, w firmach, w kancelariach prawnych i notarialnychpodczas oficjalnych spotkań itp.

 

Oprócz tłumaczenia nasza oferta obejmuje także:

weryfikację tłumaczenia dostarczonego przez Klienta, czyli sprawdzenie poprawności merytorycznej, leksykalnej i stylistycznej tłumaczenia w odniesieniu do tekstu źródłowego,

–  weryfikację i poświadczenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia dostarczonego przez Klienta,

–   wydruk i nagranie na wybrany przez klienta nośnik,

wysyłkę gotowego tłumaczenia pocztą elektroniczną, faksem, pocztą tradycyjną.

Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji zlecenia każdorazowo ustalamy z Klientem indywidualnie.

PRZYKŁADOWE TŁUMACZENIA DLA FIRM

 • Dokumenty rejestrowe
 • Wyciągi z KRS i zagranicznych rejestrów handlowych
 • Akty założycielskie
 • Protokoły Zgromadzeń Wspólników
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania z działalności spółek
 • Dokumenty procesowe, orzeczenia sądowe, wyroki
 • Analizy i opinie prawne
 • Regulaminy
 • Dokumentacja przetargowa i ofertowa
 • Dokumentacja celna
 • Zaświadczenia urzędowe
 • i wiele, wiele innych

PRZYKŁADOWE TŁUMACZENIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 • Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu
 • Akty małżeństwa, urodzenia, zgonu
 • Indeksy, karty przebiegu studiów, suplementy do dyplomu
 • Prawa jazdy
 • Zaświadczenia urzędowe
 • Wyciągi bankowe
 • Dokumenty podatkowe, PIT-y
 • Akty notarialne, np. pełnomocnictwa, kupno i sprzedaż nieruchomości, darowizny, testamenty itp.
 • Wyroki rozwodowe
 • Wnioski o pomoc prawną
 • Zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala
 • i wiele, wiele innych

PRZYKŁADOWE TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

 • instrukcje obsługi
 • katalogi produktów
 • specyfikacje techniczne
 • dokumentacja ISO
 • dokumentacja medyczna i farmaceutyczna
 • akty prawne
 • teksty naukowe
 • katalogi i ulotki
 • teksty z zakresu kultury i sztuki
 • teksty promocyjno-reklamowe
 • i wiele, wiele innych

PRZYKŁADOWE TŁUMACZENIA USTNE

 • Tłumaczenia w kancelariach notarialnych i prawnych
 • Tłumaczenia w USC (np. przy zawarciu związku małżeńskiego)
 • Tłumaczenia przy załatwianiu formalności w urzędach
 • Tłumaczenie podczas negocjacji handlowych
 • Tłumaczenie przy różnego rodzaju wystąpieniach

Zamówienie usługi/doręczenie dokumentów do tłumaczenia:

Dokumenty do tłumaczenia mogą Państwo dostarczyć osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) do siedziby naszego biura przy ulicy Abrahama 84/17 w Gdyni  albo przesłać w formie elektronicznej na adres:

I. biuro.pol.na.pol@gmail.com

II. grazynakordas@gmail.com

lub pocztą tradycyjną na adres siedziby biura.

Kontakt telefoniczny pod numerami:

I. Tel. kom.: +48 602 818 202
II. Tel. kom.: +48 604 659 341
III.
Tel./faks: +48 (58) 661 22 58

Wykonanie tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego), które zawsze ma postać papierowego dokumentu mogą nam Państwo zlecić za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając zeskanowany dokument, ale prosimy pamiętać, że zgodnie z artykułem 18 punkt 2 Ustawy z dnia 25.11.2004 r.  o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz jest zobowiązany do zaznaczenia,  czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, czy też z odpisu lub kopii/skanu.


Odbiór przetłumaczonych dokumentów:

Sposób oraz termin odbioru tłumaczenia jest ustalany indywidualnie
z Klientem.

Tłumaczenia zwykłe mogą Państwo odebrać osobiście lub wysyłamy je w sposób wybrany przez Państwa, najczęściej pocztą elektroniczną, ale możemy też je oczywiście wysłać pocztą tradycyjną (list priorytetowy/polecony) albo przesyłką kurierską na koszt Klienta.

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe), które zawsze mają postać papierowego dokumentu mogą Państwo odebrać osobiście w siedzibie naszego biura albo możemy je wysłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na koszt Klienta.

Na życzenie możemy też wysłać pocztą elektroniczną skan tłumaczenia poświadczonego, ale prosimy pamiętać, że nie ma on mocy prawnej, służy tylko do zapoznania się z treścią przed otrzymaniem oryginału tłumaczenia.